سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > اثر عصاره آبی آویشن و زنجبیل بر سوء مصرف الکل

اثر عصاره آبی آویشن و زنجبیل بر سوء مصرف الکل

اثر عصاره آبی آویشن و زنجبیل بر سوء مصرف الکل

اثر عصاره آبی آویشن و زنجبیل بر سوء مصرف الکل

 

سوء مصرف الکل اثرات مضر بسیاری بر بدن افراد دارد. در سال 2009 مطالعه‌ای با هدف بررسی نقش عصاره‌های آبی آویشن (Thymus vulgaris) و زنجبیل (Zingiber officinale Roscoe) به عنوان عصاره‌های طبیعی بهمنظور رفع صدمات ناشی از سوء مصرف الکل بر کبد و مغز در موش‌ها انجام شد.  

الکل در دوز 25/1 میلی لیتر در 50 میلی لیتر آب به صورت خوراکی در روز اول درمان استفاده شد. سپس تا پایان آزمایش، 14 روز متوالی، مقدار مصرف الکل افزایش یافت. همچنین موش‌ها به صورت خوراکی الکل و عصاره‌های آبی آویشن و زنجبیل را در غلظت 500 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت 2 هفته مصرف کردند.

نتایج، افزایش بسیار قابل توجهی را در میزان نیتریک اکساید و مالون دی آلدهید در کبد و مغز و همچنین کاهش بسیار قابل توجهی را در ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در گروه مصرف کننده الکل نشان دادند. علاوه بر این، فعالیت آنزیم‌هایی مانند "اِل-گاما-گلوتامیل ترانس پپتیداز" و "بوتیریل کولین استراز" به عنوان شاخصی از عملکرد کبد، در این گروه بسیار افزایش یافت. در مقابل، عصاره‌های آبی آویشن و زنجبیل باعث بهبود بسیار چشمگیر این تغییرات در هر دو بافت کبد و مغز شدند. 

عصاره‌های آبی آویشن و زنجبیل اثرات سم‌زدایی و آنتی اکسیدانی دارند. بنابراین، مصرف آن‌ها برای جلوگیری از سمیت الکلی توصیه می‌شود.    

- Shati, A.A., & Elsaid, F.G. (2009). Effects of water extracts of thyme (Thymus vulgaris) and ginger (Zingiber officinale Roscoe) on alcohol abuse. Food and Chemical Toxicology, 47(8):1945-1949. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19457445

هشتگ :اشتراک گذاری :